ثبت نام  ورود به حساب کاربری
 ۰۲۶۳۶۶46866 - ۰۲۶۳۶۶43737 |   _  | info@karajparsclinic.com
تعرفه خدمات ما :

خدمات ویزیت و مشاوره در این مرکز به صورت رایگان ارائه خواهد شد صفر تا صد برخی خدمات بصورت اقساط خواهند بود

ترتیب نوع سرویس دسته بندی هزینه خدمات ( ریـال )