ثبت نام  ورود به حساب کاربری
 ۰۲۶۳۶۶46866 - ۰۲۶۳۶۶43737 |   _  | info@karajparsclinic.com
برنامه زمانی سایر پزشکان

برنامه زمانی این مرکز معمولا هر دو هفته به روز می شود ، جهت اطینان بیشتر قبل از مراجعه با اپراتور مرکز هماهنگی نمایید .

  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
زمان صبح - ظهر عصر - شب صبح - ظهر عصر - شب صبح - ظهر عصر - شب صبح - ظهر عصر - شب صبح - ظهر عصر - شب صبح - ظهر عصر - شب
متخصص اطفال صبح ساعت_10:30 - صبح ساعت_10:30 - صبح ساعت_10:30 - صبح ساعت_10:30 - صبح ساعت_10:30 - صبح ساعت_10:30 -
متخصص ارتوپدی صبح ساعت- 11:00 عصر ساعت_16:30 صبح ساعت-15:00 - صبح ساعت-11:00 - -عصر ساعت-15:00 - صبح ساعت-11:00 عصر ساعت-17:00 - -
متخصص ارولوژی - - صبح ساعت-9:00 - صبح ساعت-9:00 - صبح ساعت-8:30 - صبح ساعت-9:00 - - -
متخصص اعصاب و روان - - - - - - - - - - - -
اپتومتری صبح ساعت-10:30-16:00 - صبح ساعت-10:30-16:00 - صبح ساعت-10:30-16:00 - صبح ساعت-10:30-16:00 - صبح ساعت-10:30-16:00 - صبح ساعت-10:30-16:00 -
متخصص پوست و مو - - صبح ساعت_9:00 - - - - - - - - -
تغذیه و رژیم درمانی - - - عصر ساعت19:00_17:00 - - - عصر ساعت19:00_17:00 - - - -
متخصص جراحی عمومی - ظهر ساعت- 14:30 - - - ظهر ساعت_12:30 صبح ساعت-9:00 ظهر ساعت - 14:30 - - - ظهر ساعت- 14:30
متخصص چشم ظهر ساعت-14:00 ظهر ساعت-18:00 - - ظهر ساعت-14:00 ظهر ساعت-18:00 - - ظهر ساعت-14:00 ظهر ساعت-18:00 صبح ساعت-11:00 -
متخصص داخلی - - ظهر ساعت_13:00 ظهر ساعت - 16:00 - ظهر ساعت- 16:00 ظهر ساعت_14:30 - - ظهر ساعت- 14:00 - -
متخصص زنان صبح ساعت_10:00 - صبح ساعت_11:00 عصر ساعت_15:00 صبح ساعت_11:00 - صبح ساعت_09:30 - صبح ساعت_09:30 - - -
سونوگرافی صبح ساعت10:00_8:00 - صبح ساعت10:00_8:00 - - - صبح ساعت10:00_8:00 - صبح ساعت10:00_8:00 - - -
متخصص قلب و عروق - عصر ساعت- 17:00 - عصر ساعت- 18:00 - عصر ساعت_17:30 - عصر ساعت- 17:00 - عصر ساعت- 17:00 - عصر ساعت- 17:00
متخصص گوش و حلق و بینی - - - - - - - - - - - -
متخصص مغز و اعصاب - - صبح ساعت- 9:30 - - - صبح ساعت_9:30 - - - صبح ساعت_9:30 -
مامایی - عصر ساعت20:00_16:00 - عصر ساعت20:00_16:00 صبح ساعت13:00_9:00 عصر ساعت20:00_16:00 - عصر ساعت20:00_16:00 صبح ساعت13:00_9:00 - - عصر ساعت20:00_16:00
فیزیوتراپی صبح ساعت18:00_09:00 - صبح ساعت18:00_09:00 - صبح ساعت18:00_09:00 - صبح ساعت18:00_09:00 - صبح ساعت18:00_09:00 - صبح ساعت14:00_09:00 -
دندانپزشکی صبح ساعت20:00_10:00 - صبح ساعت20:00_10:00 - صبح ساعت20:00_10:00 - صبح ساعت20:00_10:00 - صبح ساعت20:00_10:00 - صبح ساعت20:00_10:00 -
آزمایشگاه صبح ساعت21:00_07:00 - صبح ساعت21:00_07:00 - صبح ساعت21:00_07:00 - صبح ساعت21:00_07:00 - صبح ساعت21:00_07:00 - صبح ساعت21:00_07:00 -
طب فیزیکی - - - - - - - - - - - ظهر ساعت 13:00